Депозитні програми

Курси обміну готівкової валюти   ( на 14.06.2016 )

  Купівля Продаж
USD 24.30 25.20
EUR 27.20 28.50
RUB ------ ------

16.03.2015р. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛАСИКБАНК»

Повідомляємо, що 21 квітня 2015 р. о 14.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛАСИКБАНК» з наступним порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження річного звіту ПАТ «КЛАСИКБАНК» за 2014 рік.

4. Розподіл прибутку ПАТ «КЛАСИКБАНК», затвердження розміру річних дивідендів;

5. Звіт Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «КЛАСИКБАНК» про результати діяльності ПАТ «КЛАСИКБАНК» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

6. Розгляд та затвердження висновку аудитора ПАТ «КЛАСИКБАНК».

7. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної радиПАТ «КЛАСИКБАНК» (її попереднього складу).

8. Про обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».

9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».

10. Затвердження змін до Статуту ПАТ «КЛАСИКБАНК» шляхом оформлення зазначених змін окремим додатком до Статуту Банку.

11. Затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «КЛАСИКБАНК» шляхом оформлення зазначених змін окремим додатком до цього Положення;

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КЛАСИКБАНК», протягом одного року з дати прийняття рішення про це Загальними зборами акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 р.

(тис. грн.)

Найменування показника

період

 

звітний

попередній

Усього активів

1 090 811

1 167 330

Основні засоби

1 177

1378

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

45

16

Сумарна дебіторська заборгованість

462

499

Грошові кошти та їх еквіваленти 

65 232

186 741

Нерозподілений прибуток 

568

885

Власний капітал 

225 716

225 148

Статутний капітал 

220 000

220 000

Довгострокові зобов’язання 

 

-

Поточні зобов’язання

865 095

941 718

Чистий прибуток (збиток)

568

885

Середньорічна кількість акцій (шт.)

220 000 000

220 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

63

94

 

Збори відбудуться за адресою: 49000, Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення №17, приміщення головного офісу Банку.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 21 квітня 2015 р. з 13-00 до 13-45 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 18 березня 2015 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 15 квітня 2015 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Заступника Голови Правління - Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу Потапова Сергія Олександровича у робочі дні, робочий час та в день проведення загальних зборів у місці їх проведення за адресою: 49000, Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення №17, приміщення головного офісу Банку.

  

Спостережна рада ПАТ «КЛАСИКБАНК»

бесплатно скачать софт без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны dle 9.6 бесплатно