Депозитні програми

Курси обміну готівкової валюти   ( на 14.06.2016 )

  Купівля Продаж
USD 24.30 25.20
EUR 27.20 28.50
RUB ------ ------

21.02.2013 р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

 Повідомляємо, що 19 квітня 2013 р. о 14.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ‘КЛАСИКБАНК’ з наступним порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ ‘КЛАСИКБАНК’, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

 2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

 3. Затвердження річного звіту ПАТ ‘КЛАСИКБАНК’ за 2012 рік.

 4. Розподіл прибутку ПАТ ‘КЛАСИКБАНК’, затвердження розміру річних дивідендів.

 5. Звіт Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ ‘КЛАСИКБАНК’ про результати діяльності ПАТ ‘КЛАСИКБАНК’ за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

 6. Затвердження висновку аудитора ПАТ ‘КЛАСИКБАНК’.

 7. Звільнення Голови та членів Спостережної ради ПАТ ‘КЛАСИКБАНК’.

 8. Призначення Голови та членів Спостережної ради ПАТ ‘КЛАСИКБАНК’.

9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради ПАТ ‘КЛАСИКБАНК’.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

 ПАТ ‘КЛАСИКБАНК’, протягом одного року з дати прийняття рішення про це загальними зборами акціонерів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р.

(тис. грн.)

Найменування показника

період

 

звітний

попередній

Усього активів

641 432

471 065

Основні засоби

685

1 128

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

11

20

Сумарна дебіторська заборгованість

78

481

Грошові кошти та їх еквіваленти

172 792

121 957

Нерозподілений прибуток

531

(3406)

Власний капітал

233 065

232 145

Статутний капітал

220 000

220 000

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

408 367

238 920

Чистий прибуток (збиток)

3 937

(3406)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

220 000 000

220 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

134

118

 Збори відбудуться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, нежитлове приміщення № 75, приміщення головного офісу Банку.

 Реєстрація акціонерів буде проводитись 19 квітня 2013 р. з 13-00 до 13-45 за місцем проведення загальних зборів.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 25.02.2013 р.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 15 квітня 2013 р.

 Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

 Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у начальника юридичного управління Віктора Халабузаря у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

 

 

Спостережна рада ПАТ ‘КЛАСИКБАНК’

бесплатно скачать софт без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны dle 9.6 бесплатно