Депозитні програми

Курси обміну готівкової валюти   ( на 14.06.2016 )

  Купівля Продаж
USD 24.30 25.20
EUR 27.20 28.50
RUB ------ ------

21.03.2016р. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛАСИКБАНК»

Повідомляємо, що 26 квітня 2016 р. о 14.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛАСИКБАНК» з наступним порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження річного звіту ПАТ «КЛАСИКБАНК» за 2015 рік.

4. Розподіл прибутку ПАТ «КЛАСИКБАНК», затвердження розміру річних дивідендів;

5. Звіт Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «КЛАСИКБАНК» про результати діяльності ПАТ «КЛАСИКБАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

6. Розгляд та затвердження висновку аудитора ПАТ «КЛАСИКБАНК».

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КЛАСИКБАНК», протягом одного року з дати прийняття рішення про це Загальними зборами акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 р.

(тис. грн.)

Найменування показника

період

 

звітний

попередній

Усього активів

319 515

1 090 537

Основні засоби

1 096

1 177

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

42

45

Сумарна дебіторська заборгованість

468

462

Грошові кошти та їх еквіваленти 

11 721

65 232

Нерозподілений прибуток 

57

308

Власний капітал 

225 513

225 456

Статутний капітал 

220 000

220 000

Довгострокові зобов’язання 

 

 

Поточні зобов’язання

94 002

865 081

Чистий прибуток (збиток)

57

308

Середньорічна кількість акцій (шт.)

220 000 000

220 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

51

63

 

Збори відбудуться за адресою: 49000, Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення №17, приміщення головного офісу Банку.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 26 квітня 2016 р. з 13-00 до 13-45 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 16 березня 2016 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 20 квітня 2016 року.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Заступника Голови Правління - Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу Потапова Сергія Олександровича у робочі дні, робочий час та в день проведення загальних зборів у місці їх проведення за адресою: 49000, Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення №17, приміщення головного офісу Банку.

 

 

Спостережна рада ПАТ «КЛАСИКБАНК»

бесплатно скачать софт без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны dle 9.6 бесплатно